Pramdragerne
Randersegnens Amatørteater Forening

Prammen fører dig tilbage til startsiden


Medlem af DATS

 

Projekter

Egnsspil 2002

Forestillinger

Grupperne

Kalender

Bestyrelsen

Vedtægter

Indmeldelse

Den Skæve Planke

Fotoservice

Links

Vedtægter

§1
navn og hjemsted

Foreningens navn er Pramdragerne - Randersegnens Amatør Teaterforening. Foreningens hjemsted er Randers Kommune. Foreningens interne aktiviteter foregår på Prammen.

§ 2
formål

Foreningens formål er at skabe et forum for amatørskuespillere og andre teaterinteresserede, for her igennem at fremme det kulturelle liv i Randers og omegn. 
Formålet opnås gennem arbejde med teater på mange niveauer. Foreningen arbejder for at skabe optimale rammer for amatørteaterarbejde. Foreningen kan indgå i samarbejde med eksterne partnere såvel professionelle som amatører.

§ 3
medlemmers rettigheder og ansvar

Stk. 1

Enhver som kan gå ind for foreningens formål kan blive medlem. Medlemskab forudsætter indbetaling af kontingent.

Stk. 2

Arbejde i foreningens regi er principielt ulønnet. Afvigelser herfra kan kun finde sted med bestyrelsens godkendelse. Dersom et bestyrelsesmedlem er involveret i honoreret arbejde i foreningens regi, er dette medlem inhabil i alle bestyrelsesafgørelser der vedrører denne aktivitet.

Stk. 3

Eksklusion af et medlem kan finde sted hvis medlemmet forsætligt eller ved grov uagtsomhed har misbrugt sit medlemskab til skade for foreningen.

Beslutning om eksklusion kan kun træffes i enighed af en fuldtallig bestyrelse. Det ekskluderede medlem kan indbringe eksklusionen for næstfølgende generalforsamling.

Stk. 4

Bestyrelsen kan indstille til generalforsamlingen, at en person, der har ydet en særlig indsats for foreningen, udnævnes til æresmedlem.

Stk. 5

Intet medlem hæfter personligt for foreningens økonomi.

§ 4
brug af foreningens navn

Aktiviteter der afholdes i foreningens navn skal godkendes af bestyrelsen.
Bestyrelsen kan godkende projekter der arbejder i foreningens navn, men har selvstændig bestyrelse og regnskab. Dette kræver dog at foreningen Pramdragernes bestyrelse har fast plads i projektets bestyrelse med vetoret i sager der vedrører økonomi og skal godkende alle ansøgninger med Pramdragernes navn.

§5
generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år sidste søndag i februar måned. Indkaldelse indeholdende dagsorden sker ved opslag i foreningens medlemsblad, eller ved brev til hvert enkelt medlem senest 3 uger før generalforsamlingen. Regnskab og indkomne forslag ligger til gennemsyn på Prammen, senest 7 dage før generalforsamlingen. Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før mødet finder sted.

Dagsorden for den årlige generalforsamling omfatter mindst behandling af følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse og suppleanter
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
7. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når mindst to bestyrelsesmedlemmer eller mindst 15 medlemmer forlanger det. En sådan generalforsamling indkaldes på samme måde som den ordinære generalforsamling.
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med almindelig stemmeflerhed, dog skal vedtægtsændringer vedtages med mindst 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer. Dirigenten afgør, hvorledes en afstemning skal foregå. Såfremt blot et medlem kræver det, skal der holdes skriftlig afstemning. Ved stemmelighed stilles forslaget til fornyet debat og afstemning. Er der fortsat stemmelighed bortfalder forslaget.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§6
bestyrelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, hvoraf flertallet er juridisk myndige. De vælges for to år ad gangen, således at der på lige årstal skal vælges to til tre og på ulige årstal skal der vælges tre eller fire. Genvalg kan finde sted. Ud over de syv medlemmer vælges en første og anden suppleant. Er et medlem forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde, kan der indkaldes en suppleant. Udtræder et medlem af bestyrelsen indkaldes en suppleant. Derudover kan suppleanter deltage i alle møder med taleret, men uden stemmeret. Suppleanterne er valgt for et år. Dette gælder også hvis de er indtrådt i bestyrelsen.

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer. Formand, næstformand og kasserer skal være juridisk myndige. Bestyrelsen udfærdiger selv sin forretningsorden. Der tages beslutningsreferat fra alle bestyrelsesmøder. Disse med bilag deponeres hos sekretæren, med kopi til foreningsmappen. Hvis et bestyrelsesmedlem udebliver fra, tre på hinanden følgende, bestyrelsesmøder uden afbud, kan medlemmet ekskluderes af bestyrelsen.

§7
revision

Revisor og revisorsuppleant skal være juridisk myndige, og må ikke have familiemæssig relation til et bestyrelsesmedlem. Revisor og revisorsuppleant behøver ikke at være medlem af foreningen. Som revisor og revisorsuppleant kan foreningen vælge et registreret eller statsautoriseret revisionsselskab. Valget af revisor og revisorsuppleant gælder for et år.
Revisor, eller ved dennes frafald revisorsuppleant, skal hvert år påtegne foreningens årsregnskab før det fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen.

§8
tegningsret, regnskabsår og kontingent

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 
Bestyrelsen fastsætter medlemskontingentet, der skal være indbetalt før den ordinære generalforsamling.

§9
gældsstiftelse

Bestyrelsen kan ikke stifte gæld over kr. 5.000 eller købe fast ejendom uden generalforsamlingens godkendelse. 

§10
opløsning og sammenslutning

Foreningen kan opløses eller sammensluttes med en anden forening ved en beslutning på to på hinanden følgende generalforsamlinger, med to måneders mellemrum, hvor mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for nedlæggelse eller sammenslutning.
Såfremt foreningen ved nedlæggelse ejer formue, overdrages denne til foreninger eller institutioner med hjemsted i Randers Kommune med beslægtet formål, efter den sidste generalforsamlings bestemmelse.

Således vedtaget på ekstraordinære generalforsamling den 27. marts 2003